Podmienky súťaže o jazdu v pretekárskom aute

 1. Vyhlasovateľom súťaže je športový rally tím L Racing
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmeny týkajúce sa súťaže bez predchádzajúceho upozornenia
 3. Tím L Racing si vyhradzuje právo na zmeny termínu
 4. Tím L Racing poskytne bezpečnostné vybavenie pre jazdu
 5. Súťaž prebieha na oficiálnych profiloch Instagram a Facebook
 6. Žrebovanie troch víťazov súťaže prebehne v pondelok 25.11.2019 formou náhodného výberu. 
 7. Výhra platí na jednu jazdu v pretekárskom vozidle L Racing s profesionálnym pretekárom
 8. Výhra – Testovací deň L Racing sa uskutoční na dopredu dohodnutom uzavretom úseku nedaľeko Krásnej Hôrky 29.11.2019
 9. Výherca musí mať 18 rokov najneskôr v deň podujatia
 10. Výherca musí byť z územia SK alebo CZ
 11. Výhra nie je viazaná na meno, takže ju môžete venovať aj niekomu inému
 12. Výherca sa musí dostaviť na miesto konania na vlastné náklady
 13. Výherca musí mať dobrý zdravotný stav
 14. Výherca počas jazdy nesmie byť pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok
 15. Jazda je na vlastnú zodpovednosť